Obchodní podmínky OLiViER s.r.o.

Pojmy

“Vydavatel” se rozumí společnost OLiViER s.r.o., která vydá na základě objednávky inzerci v domluveném produktu.

“Objednavatel” se rozumí FO nebo PO, které vydavatel vydá na základě objednávky inzerci v domluveném produktu.

“Inzerce” se rozumí zveřejňování placených zpráv a obrázků v tištěné nebo elektronické podobě.

Závazná objednávka

Inzerce se přijímá či vyhotovuje na základě objednávky. Objednávka musí obsahovat obchodní jméno objednavatele, sídlo, adresu pro zasílání fakturace, IČO, DIČ, podpis, datum, případně razítko, dále údaje jako jsou částka, délka distribuce atd. Objednavatel pak potvrzenou objednávku doručí na adresu společnosti OLiViER nebo elektronicky na e-mail obchodního zástupce případně na info@iolivier.cz.

Zrušení závazné objednávky

Objednavatel má právo zrušit objednávku bez udání důvodu kdykoliv před jejím vyplněním (závazným potvrzením).

Objednavatel má právo zrušit objednávku po závazném potvrzení jen v případě, že prodávající nesplní smluvní podmínky dodání.

V případě zrušení závazně potvrzené objednávky je objednavatel povinen uhradit vydavateli škodu vzniklou tímto jednáním ve výši poskytnutých slev za předešlé inzerce.

Jednostranně závazná objednávka

Sjednaná objednávka je závazná pouze ze strany objednavatele. Vydavatel si vyhrazuje právo kdykoliv, i bez uvedení důvodu, objednávku zrušit, změnit, omezit či přijmout a žádat o plnění závazku ze strany Objednavatele bez jakéhokoliv omezení, a to s účinností ode dne oznámení Objednateli.

Inzerce se přijímá či vyhotovuje na základě jednostranně závazné objednávky. Objednávka musí obsahovat obchodní jméno objednavatele, sídlo, adresu pro zasílání fakturace, IČO, DIČ, podpis, datum, případně razítko, dále údaje jako jsou částka, délka distribuce atd. Objednavatel pak potvrzenou objednávku doručí na adresu společnosti OLiViER nebo elektronicky na e-mail obchodního zástupce případně na info@iolivier.cz.

Zrušení jednostranně závazné objednávky

Objednavatel má právo zrušit jednostranně závaznou objednávku bez udání důvodu kdykoliv před jejím vyplněním (závazným potvrzením).

Objednavatel má právo zrušit jednostranně závaznou objednávku po závazném potvrzení jen v případě, že prodávající nesplní smluvní podmínky dodání.

V případě zrušení potvrzené jednostranně závazné objednávky je objednavatel povinen uhradit vydavateli škodu vzniklou tímto jednáním ve výši poskytnutých slev za předešlé inzerce.

Podklady pro inzerci

Objednavatel je zodpovědný za včasné dodání podkladů obchodnímu zástupci a také odpovídá za obsah inzerce. Nesmí být porušována práva jiných osob.

Po splnění všech podmínek (výše) se vydavatel zavazuje vydat inzerci v domluveném produktu.

Platební podmínky

Inzerce se fakturuje neprodleně po jejím zveřejnění. Faktura se zasílá objednavateli na adresu v objednávce. Je splatná do 14 dnů od data vystavení, pokud není dohodnuto jinak.

V případě prodlení s úhradou je vydavatel oprávněn účtovat objednavateli smluvní pokutu z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení (dle ObchZ).

Reklamace

Reklamovat inzerci je možné písemně do 14 dnů od jejího zveřejnění. Objednavatel má v případě chybného zveřejnění inzerce ze strany vydavatele nárok na slevu, případně náhradní zveřejnění.

Závěrečná ustanovení

Vydavatel neodpovídá za pravdivost údajů obsažených v inzerci. Tyto všeobecné podmínky tvoří součást objednávky.